Algemeen

In de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden worden wij, Doe-het-zelf Safti nv te Wetteren, VERKOPER genoemd. Onze klant wordt KOPER genoemd.

Toepassing

De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden zijn strikt van toepassing, met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de KOPER.

Doe-het-zelf Safti nv kan deze algemene en bijzondere voorwaarden van de KOPER uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarden, daarbij blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De KOPER wordt geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. De Belgische wetgeving is van toepassing op al onze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien de KOPER in het buitenland is gevestigd.

Levering

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (bijvoorbeeld een bestelling van een artikel of een vervangstuk), zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Doe-het-zelf Safti – kado nv) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Doe-het-zelf Safti – kado nv verbonden zijn of met enige andere partner van Doe-het-zelf Safti – kado nv.

Uw persoonsgegevens worden door doe-het-zelf Safti – kado nv niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Levering – Termijn

Onze leveringstermijnen gelden als een benaderend gegeven en houden van onzentwege geenszins een verbintenis in.

Dit betekent dat geen enkele bestelling, zonder ons akkoord kan geannuleerd worden wegens laattijdige levering. Geen enkele schadeloosstelling kan uit dien hoofde van ons geëist worden.

Klachten – Terugnemingen

Alle klachten met betrekking tot de door ons geleverde goederen moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 14 dagen na de levering of aankoop.

Terugzendingen zonder ons voorafgaandelijk akkoord zullen geweigerd worden. De door ons aanvaarde terugzendingen zullen volledig ten laste van de KOPER moeten gebeuren, tot aan de winkel. Elke vergissing begaan door Doe-het-zelf Safti nv met betrekking tot de goederen geleverd door Doe-het-zelf Safti nv (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de KOPER te worden meegedeeld aan Doe-het-zelf Safti nv.

Vervanging

Doe-het-zelf Safti nv behoudt het recht, wanneer zij een schriftelijke klacht aanvaardt, de geleverde of aangekochte goederen te vervangen en eventuele extra kosten aan te rekenen

Bestelling

Bij bestellingen zal een voorschot van minstens 50% gerekend worden. Bij annulatie of niet-afhaling van de bestelling zal dit voorschot ingehouden worden.

Bestekken

Voor de opmaak van een bestek rekenen wij een administratieve kost van € 40. Wanneer uit dit bestek een bestelling volgt, heeft de verkoper het recht deze administratieve kost in mindering te brengen van het te betalen bedrag.

 

Prijzen

Bij ontvangst van de goederen, verklaart elke klant akkoord te gaan met de aan hem doorgerekende prijzen. Doe-het-zelf Safti nv behoudt zich formeel het recht voor om zijn prijzen en leveringskosten op elk ogenblik te wijzigen.

Betalingen

Behoudens andersluidende bepalingen zijn al onze facturen contant betaalbaar te Wetteren, dit zonder enige aftrek van nog te compenseren bedragen.

Doe-het-zelf Safti nv behoudt zich wel het recht de prijs verschuldigd door de KOPER te compenseren met bedragen die door Doe-het-zelf Safti nv aan de KOPER verschuldigd zijn. Alle andere betalingswijzen mogen maar gebeuren mits ons voorafgaandelijk akkoord.

Ingebrekestelling

Ingeval van niet-betaling der facturen op de vervaldag zal, zelfs zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd zijn. De intresten voor elke begonnen maand, zijn voor de hele maand verschuldigd. Bovendien zal elk factuurbedrag dat één maand na de vervaldag onbetaald is gebleven, automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% (met een minimum van € 20), dit onverminderd de voormelde verwijlintresten en eventuele procedurekosten. In geval van laattijdige betaling of niet-betaling door de KOPER behoudt Doe-het-zelf Safti nv zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet- betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de KOPER. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de KOPER niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De KOPER kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren. Verkeert de KOPER jegens de VERKOPER in wanbetaling, dan mag de VERKOPER de geleverde goederen terstond en zonder enige formaliteit terugnemen.

Geschillen en Rechtsbevoegdheid

Bij eventuele betwistingen zijn alleen de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en het Vredegerecht te Wetteren bevoegd.