Doe-het-zelf Safti – kado nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@safti-kado.be

Verwerkingsdoeleinden

Doe-het-zelf Safti – kado nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, bijhouden aankopen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b. noodzakelijk voor de uitvoering van een verkoopovereenkomst en f. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.) van de algemene verordening gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (bijvoorbeeld een bestelling van een artikel of een vervangstuk), zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Doe-het-zelf Safti – kado nv) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Doe-het-zelf Safti – kado nv verbonden zijn of met enige andere partner van Doe-het-zelf Safti – kado nv.

Uw persoonsgegevens worden door doe-het-zelf Safti – kado nv niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

Veiligheid

We doen er alles aan om de aan ons versterkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (b & f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@safti-kado.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De klant kan zich eigenhandig uitschrijven uit de nieuwsbrief door onderaan op “unsubscribe from this list” te klikken.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).